Klachten procedure

Stichting Kinderopvang Rolde, hierna te noemen houder (kinderopvangcentra en gastouderbureau), biedt de oudercommissie de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Het gaat om klachten over het voorgenomen beleid van de houder en de wijze waarop hij daarbij rekening houdt met de adviezen van de oudercommissie. Er kan geen klacht tegen de gastouder, maar wel tegen het gastouderbureau worden ingediend.

De klacht kan bij de directie van de SKR zelf en het kan ook bij het onafhankelijk klachtenloket kinderopvang of de geschillencommissie ingediend worden.

Procedure:

De Oudercommissie heeft het recht om de houder te adviseren over een aantal onderwerpen met betrekking tot het te voeren beleid in een kindercentrum of gastouderbureau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om openingstijden en het beleid op gebieden zoals opvoeding, veiligheid en gezondheid. De houder kan van een dergelijk advies afwijken. Dit kan alleen als hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. Daarmee houden de inspraakmogelijkheden van de oudercommissie op. In de praktijk kan echter een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van ouders en de verantwoordelijkheid van de houder voor een goede bedrijfsvoering.

In eerste instantie zullen Oudercommissie en Directie het verschil van inzicht onderling proberen op te lossen. Indien dit verschil van inzicht niet in der minne kan worden opgelost kan het geschil door de oudercommissie worden ingebracht bij de Geschillencommissie.

De Stichting Kinderopvang Rolde is hierbij aangesloten.

 

Klik hier voor de Klachtenregeling