Pedagogische visie

Voor ons is elk kind bijzonder en wij vinden niets belangrijker dan om ieder kind zijn eigen plek en aandacht te geven. Je ziet dit terug in hoe wij bij de SKR omgaan met kinderen van babyleeftijd tot aan (beginnende) puberteit.

”Onze visie is mede gebaseerd op de humanistische stroming. De humanistische psychologie gaat uit van een positief mensbeeld en de vooronderstelling dat ieder mens uniek is. Door het stimuleren en ontwikkelen van bewustzijn en vrije wil is ieder mens in staat om eigen keuzes te maken en zichzelf te ontwikkelen, uiteraard op ieder zijn/haar eigen manier. ’’

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de uitgangspunten van de Gordonmethode. Bij deze methode is het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met het kind het belangrijkste uitgangspunt. Dit wordt onder andere bereikt door open, duidelijk, respectvol en invoelend met elkaar te communiceren.

Alle pedagogische medewerkers bij de SKR zijn getraind om te werken volgens de Gordonmethode. Door deze methode elke dag toe te passen, streven wij altijd naar communicatie met de kinderen waarin veiligheid, ieders unieke behoeften en het respecteren hiervan centraal staan.

Meer informatie over de Gordonmethode vind je in dit artikel.

Onze missie

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig waarin zij zich thuis voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Van nature hebben kinderen de drang in zich om te leren en te ontwikkelen. Ieder kind is daarin uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Kinderen leren door te spelen, ontdekken, beleven en te ervaren. Een kind groeit maar één keer op en verdient het om in een kansrijke omgeving zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij zich voorbereiden op een plaats in de maatschappij.

De missie van Kinderopvang Rolde is om er te zijn voor ieder kind. Elk kind is uniek en verdient de zorg en aandacht die het nodig heeft om tot bloei te komen. Wij bieden een emotioneel veilige omgeving waarin ieder kind zich thuis voelt, waar het zichzelf mag zijn en waarin het de ruimte krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De humanistische psychologie van Thomas Gordon vormt hierin voor ons een belangrijke basis.

Onze visie

Het kind en zijn ontwikkeling staat centraal

Bij Kinderopvang Rolde staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en krijgt bij ons de ruimte om lerend te spelen en te ontdekken, en zich in eigen tempo te ontwikkelen. Kinderen spelen bij ons in groepsverband. Door veranderende groepssamenstellingen doen kinderen op sociaal gebied waardevolle ervaringen op. Kinderen leren samen te spelen en samen te delen, leren keuzes te maken, ontdekken hun talenten, leren hun eigen mening te laten horen en groeien in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Samenwerken met de ouders

Een kind is een kostbaar bezit van de ouders. Het contact met de ouders is daarom heel belangrijk. Wij luisteren naar de wensen en behoeften van elke ouder. Wij spelen hier zo veel mogelijk op in en kunnen op deze manier maatwerk bieden aan elk kind. Zo krijgt elk kind de zorg en aandacht die het nodig heeft.

 

De Gordonmethode als basis

Werken met kinderen en goed met hen kunnen communiceren vereist deskundigheid. De communicatiemethode van Thomas Gordon vormt daarin voor ons een belangrijke basis. Uitgangspunt van de Gordonmethode is het respect voor de wederzijdse behoefte en gelijkwaardigheid. Daarnaast spelen het actief luisteren en duidelijk zijn, het hebben van wederzijds respect en liefde een belangrijke basis binnen deze methode. Bij deze methode gaat het vooral om plezier en evenwicht in de relatie tussen pedagogisch medewerker (pm’er) en kind. Op deze manier kunnen problemen voorkomen en opgelost worden zonder verliezers.

Buiten spelen, bewegen, ontdekken, beleven en ervaren

Onze kinderopvang ligt in een groenrijke omgeving met een zandvlakte, bos en heide. Hier krijgen kinderen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om lerend te spelen, te bewegen, te ontdekken, te beleven en te ervaren. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van kinderen.

Ze kunnen rennen, springen, klauteren en ravotten. Daarnaast stimuleert het buitenspelen de sociale vaardigheden wanneer kinderen buiten met andere kinderen spelen. Tijdens het buitenspelen dagen we de kinderen uit met diverse spelmaterialen. Daarnaast bieden we een afwisselend en uitdagend activiteitenaanbod aan om hun ontwikkeling te prikkelen en te stimuleren.

Hoogwaardige kwaliteit door goed opgeleide pedagogisch medewerkers

De kinderen worden in hun spel begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Zij hebben een hart voor de kinderen, zijn positief ingesteld, weten de kinderen te prikkelen en te stimuleren, en kijken naar de mogelijkheden die kinderen in zich hebben om te ontwikkelen. Alle pm’ers hebben minimaal een basisopleiding pedagogisch medewerkers niveau 3 gevolgd.

Naast de Gordonmethode worden voor de pm’ers regelmatig (bij)scholingen georganiseerd op diverse gebieden om een hoogwaardige kwaliteit van opvang te kunnen blijven bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een herhalingscursus EHBO en BHV, scholing VVE en scholing voor babyspecialist. Daarnaast voldoen al onze medewerkers aan de 3F taaleis. Verder worden de pm’ers vrijwel dagelijks ‘on the job’ begeleid door onze pedagogisch coaches.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en de gezondheid van de kinderen vormen binnen onze opvang een belangrijk aspect. Wij baseren ons op de kennis van Gezonde Kinderopvang van TNO. Tijdens het lerend spelen, leren we de kinderen omgaan met risicovol spel. Daarbij beschermen we de kinderen tegen grote risico’s en leren we ze omgaan met kleine risico’s.

Bij gezond opgroeien hoort ook gezonde voeding. Als uitganspunt hanteren we dat kinderen gezond en gevarieerd eten. Ons voedingsbeleid is onder andere gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Wij bieden gezonde en gevarieerde voeding aan. Ons feestbeleid is gericht op het vieren van een feestje met volle aandacht en een klein cadeautje, waarbij er geen traktaties vanuit huis worden uitgedeeld. Daarnaast volgen we de gezondheid van de kinderen door hen regelmatig te observeren in hun groei en ontwikkeling. De observaties worden met de ouders doorgenomen in een oudergesprek, waarin we de ontwikkeling van het kind bespreken.

Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf

Peuterspeelgroep